Dua Kitabı


6 dua bulundu.

Faydalı İlim ve Helal Rızık Günlük Dualar

Dua İçeriği

Hz. Ümmü Seleme (R.A)dan rivayet edilmiştir ki, Resül-ü Ekrem (S.A.V) Efendimiz sabahları şöyle dua buyururlardı...

İbni Mace ve İbni Sünni rivayet etmiştir.

Arapça Okunuşu

Allahümme inni es'elüke ilmen nafian ve rizkan tayyiben, ve amelen mütkabbelen.

Türkçe Meali

Allah'ım! Senden faydalı ve yararlı ilim isterim, helal ve temiz rızık istiyorum, kabul olmuş ve makbul olan bir amel istiyorum.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

İhtiyaç Duası Günlük Dualar

Arapça Okunuşu

Allahümme inni es'elüke tevfika ehli'l-huda, ve a'male ehli'l-yakini ve münasahate ehli't-tevbeti ve azme ehli's-sabri, ve cidde ehli'l-haşyeti ve talebe ehli'r-rağbeti ve teabbude ehli'l-vera'i ve irfane ehli'l-ilmi hatta ahafek. Allahümme inni es'elüke mehafeten tahcuzüni an ma'siyetike hatta a'mele bitaatike amelen estehikku bihi rıdake ve hatta unasihake bi't-tevbeti havfen minke ve hatta uhlisa leke'n-nasihate hubben leke ve hatta etevekkele aleyke fi'l-umuri ve hüsni zannin bike. Sübhane Haliki'n-nur

Türkçe Meali

Allah'ım, Sen'den gerçek imanlı zatların başarısını, ermiş takıylerin amellerini, tevbe ehlinin öğütleşmesini, sabır ehlinin azmini, korku ehlinin ciddiyetini, Seni isteyenlerin arzusunu, takva ehlinin ibadetini, ilim erbabının irfanını isterim ki, Sen'den gereği gibi korkayım. Allah'ım, Sana isyandan çekindirecek bir korku ver ki Sana itaat ile öyle amel edeyim, onunla rızana layık olayım, Sen'den korkarak içtenlikle Sana döneyim, sırf Senin sevgini kazanmak için içten öğüt vereyim. Her işte Sana güvenip, Sana sığınayım, Sana hüsn'ü zan besliyeyim. Nurun yaratıcısı Cenab-ı Hakk'a tesbih ederim.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Tüm kötülüklerden Allah'a sığınma Günlük Dualar

Arapça Okunuşu

Allahümme inni euzü bike mine'l-hemmi ve'l-hazeni ve'l-keseli ve'l-buhli ve dalai'd-deyni ve galabeti'r-ricali

Türkçe Meali

Allah'ım! Kederden, hüzünden, tembellikten, cimrilikten, borç baskısından ve insanların kahrına uğramaktan sana sığınırım.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Af, iman ve hamd Günlük Dualar

Dua İçeriği

Bakara 128.Ayet

Arapça Okunuşu

Rabbena vec'alna muslimeyni leke ve min zurriyyetina ummetem muslimetel lek, ve erina menasikena ve tub aleyna, inneke entet tevvabur rahîm.

Türkçe Meali

Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tevbemizi kabul et; zira, tevbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Kötü Düşüncelerden, Vesveselerden Korunmak İçin Günlük Dualar

Dua İçeriği

(23) Müminun Suresi 97. ve 98. Ayetleri

Arapça Okunuşu

Ve kur Rabbi euzü bike min hemezatiş şeyatıyn Ve euzü bike Rabbi ey yahdurun

Türkçe Meali

De ki: "Ey Rabbim! Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Ey Rabbim! Onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım."


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

İş'te Başarı Duası Günlük Dualar

Dua İçeriği

İşte başarılı olmak için dua

Arapça Okunuşu

Rabbenâ âtinâ min ledünke rahmeten ve heyyi’ lenâ min emrinâ raşeden.

Türkçe Meali

Rabbimiz! Katından bize rahmet ver ve işimizi kolaylaştır,bizi rüşde (başarıya) eriştir.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste