Dua Kitabı


21 dua bulundu.

Fitneden Korunmak İçin Dua Öğren

Arapça Okunuşu

Allahümme innî es'elü-ke fiilel hayrât ve terkelmünkerât ve hubbel-mesâkin ve izâ eredte fitneten fî kavmî fe-teveffenî gayre meftûn ve es'eluke hubbeke ve hubbe men yuhibbuke ve hubbe amalin yukarribuni ileyke

Türkçe Meali

Yâ Rabbî! Bana hayırlı işler yapmak, çirkin şeyleri terk etmek ve fakirleri sevmek nasip eyle! Kavmim arasında fitne çıkacağı zaman, fitneye karışmadan canımı al! Ya Rabbi, bana sevgini, seni sevenlerin sevgisini, sevgine yaklaştıracak amellerin sevgisini nasib et!


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Sabah Akşam Okunacak Bir Dua Dua Öğren

Dua İçeriği

Sevgili Peygamberimizin (s.a.v) sabah akşam okudığu şu kısa duayı bizler dahi okumalıyız.
Hz. Enes(R.A) şöyle anlatıyor:
Hz. Peygamber Aleyhisselam, sabahladığı ve akşamladığı vakitlerde şu kısa duayı okurdu:

Arapça Okunuşu

Allahümme es'elüke min fec'etilhayri ve eüzü bike min fec'etişşerri

Türkçe Meali

Allah'ım, senden ansızın gelen hayırdan isterim. Allah'ım kötülüğün ansızın geleninden de sana sığınırım.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Uyumadan önce dua Dua Öğren

Arapça Okunuşu

Bismike Allahumme emutu ve ehya

Türkçe Meali

Senin adını anarak ölür ve dirilirim (uyur ve uyanırım) Allahım!


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Doğruyu Yanlışı Öğrenme Duası Dua Öğren

Arapça Okunuşu

Allahümme erinel hakka hakkan verzuknâ ittibâ'ahu ve erinel bâtıla bâtılan verzuknâ ictinâbehu bi-hurmeti Seyyidil-beşer

Türkçe Meali

Yâ Rabbî! Doğruyu bize doğru olarak göster ve ona uymağı bize nasip et ve yanlış, bozuk olan şeylerin yanlış olduklarını bize göster ve onlardan sakınmamızı nasip et! İnsanların en üstünü hurmetine bu duâmızı kabûl buyur!


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Gıybet Etmenin Keffareti Dua Öğren

Dua İçeriği

Gıybet etmenin keffâreti, gıybet ettiği kimse için istiğfar etmek ve onunla helallaşmaktır. Oturduğu yerden kalkmadan, şu düâyı üç defa okur:

Arapça Okunuşu

Allahümmağfir lehü verhamhü ve tecâvez anhü vec’al mâ kulnâ fîhi keffâreten li-zünûbihî ve kurbeten ve zülfâ bi-rahmetike yâ erhamer-râhimin

Türkçe Meali

Yâ Rabbi, onu mağfiret eyle, ona merhamet eyle, ona merhamet eyle, yaptıklarını bağışla, hakkında konuştuklarımızı günahlarına keffâret, kurbet ve zülfâ eyle. Rahmetinle, ey erhamer-râhimîn.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Bol Mükafat, Allah Rızası Dua Öğren

Dua İçeriği

Ey Hak Yolcusu! Bu duayı akşam sabah okuyan kuluna Allah, bol bol mükafat vererek memnun ve razı edecektir.

Sevban(R.A)dan rivayete göre Hz. Peygamber (S.A.V), her kim bu duayı her namazdan sonra üç kere okursa, Allahü Teala o kulunu razı ve memnun etmeye söz vermiştir.

Tirmizi. Nesei , Ebü Davüd

Arapça Okunuşu

Radiytü billahi Rabben ve bil-İslami diynen. Vebi- Muhammedin(sallAllahü teala aleyhi ve selleme) Nebiyya

Türkçe Meali

Rab olarak Allah'ı, din olarak İslamiyeti. Peygamber olarak da Hz. Muhammed Aleyhisselamı kabul ettim ve buna canü gönülden razı oldum.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Sübhaneke Dua Öğren

Dua İçeriği

Namazın başında okunur. İkindi ve Yatsının ilk sünnetlerinde de 3. rekatlarında okunur.

Arapça Okunuşu

Subhânekellâhumme ve bi hamdik ve tebârakesmuk ve teâlâ cedduk (ve celle senâuk*) ve lâ ilâhe ğayruk * Ve celle senâük yalnızca cenaze namazlarında kullanılır.

Türkçe Meali

Allah'ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Amenerrasulü (Bakara Sûresi, 285. ve 286. Ayet) Dua Öğren

Dua İçeriği

Amennerresulü okunan eve 3 gün şeytan girmez.
Okuyan ALLAH’ın sevgisini kazanır.
ALLAH’ın himayesine girer.
Okuyana ferahlık verir. Bütün arzuları ayağına gelir.
Yatsıdan sonra okuyan geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevaba nail olur.

Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.
285- Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi’na ve ata’na gufraneke rabbena ve ileykelmesir.
286- La yükellifullahü nefsenilla vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet, rabbena latüahızna innesiyna ev ahta’na, rabbena vela tahmil aleyna ısran kema hameltehü alelleziyne min gablina, rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va’fü anna, vağfirlena, verhamna, ente mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn.

Türkçe Meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
285- Peygamber, Rabb’inden ne indirildi ise ona îman getirdi, mü'minler de, her biri "Allah’a ve melâikesine ve kitaplarına ve peygamberlerine: peygamberlerinden hiç birinin arasını ayırmayız diye" iman getirdiler ve şöyle dediler: semi'na ve eta'na, gufranını dileriz ya Rabbena! sanadır gidiş.
286- Allah kimseye vüs'unden öte teklif yapmaz, herkesin kazandığı lehine yüklendiği aleyhinedir, ya Rabbena! eğer unuttuk veya kasdımız bize bizden evvelkilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme, ya Rabbena! hem de bize takatımız olmayanı yükletme, ve bizden günahlarımız afiv buyur ve bizlere mağfiretini reva, rahmetini atâ kıl, sensin mevlâmız, bizi mansur buyur artık seni tanımayanlara karşı, kahrolsun kâfirler.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Rabbena Atina Dua Öğren

Dua İçeriği

Allahümme Salli ve Barikten sonra okunan ilk duadır

Arapça Okunuşu

Rabbenâ âtinâ fid'dünyâ haseneten ve fil'âhireti haseneten ve gınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.

Türkçe Meali

Allah'ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru. Ey Rabb'im, merhamet edenlerin merhamet edicisi, bize rahmetinle muamele eyle.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Ezan Duası Dua Öğren

Dua İçeriği

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
"Kim ezanı işittiği zaman:
Ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın rabbi ALLAHım! Muhammed'e vesîleyi ve fazîleti ver. Onu, kendisine vaadettiğin makâm-ı mahmûda ulaştır, diye dua ederse, kıyamet gününde o kimseye şefâatim vâcip olur."

Arapça Okunuşu

Allahumme Rabbe hazihi'd-da'veti't-tamme. Vesselatil kâimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ved-dereceter-refîah. Vebashu makamen Mahmudenillezi veadteh. İnneke lâ tühlifü'l-mîâd

Türkçe Meali

Ey şu tam da'vetin ve vakti gelen namazın sahibi olan Rabbim! Muhammed aleyhisselâma şefâat vesîlesini ve üstünlüğünü ver. Ve onu kendisine va'detdiğin makam-ı mahmûd'a ulaştır


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Ettehiyyâtü Dua Öğren

Dua İçeriği

Namaz oturuşlarında okunan ilk duadır.

Arapça Okunuşu

Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetullâhi ve berakâtüh, Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

Türkçe Meali

Her türlü hürmet, salavât (dua) ve bütün iyilikler Allâh-ü Te'âlâ'ya mahsustur. Ey Nebî! Allah'ın selâm, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selâm, bizim ve Allah'ın sâlih (doğru hareket eden) kullarının üzerine olsun. Şahâdet ederim ki, Allâh-ü Te'âlâ birdir ve yine şahâdet ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O'nun kulu ve Rasûlüdür.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Kunut Duası 1 Dua Öğren

Dua İçeriği

Yatsı namazında Vitr Vacibin 3. Rekatında Tekbirden sonra okunan ilk duadır.

Arapça Okunuşu

Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdîke. Ve nü'minü bike ve netûbü ileyke. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke ve lâ nekfürük ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

Türkçe Meali

Allahım! Sen'den yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, Sana tövbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek, Sen'i hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve Sana karşı geleni bırakırız.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Kayıp eşyayı bulma duası Dua Öğren

Dua İçeriği

اَللَهُمَّ رَبَّ ا لضّآلََّةِ وَ هاَدِىَ الضَّآلَّةِ رُدَّ عَلَىَّ ضآَلَّتِي بِقُدْرَ تِكَ وَ سُلْطاَنِكَ فَاِنَّهاَ مِنْ فَضْلِكَ وَ عَطَاءِكَ
Hz. Ömer (ra)'in oğlu Abdullah şöyle buyurmuştur: Bir eşyasını kaybeden veya çaldıran kişi, iki rekât namaz kıldıktan sonra şöyle dua eder:

Arapça Okunuşu

Allâhümme Rabbe'd-dâlleti ve hâdiye'd-dâlleti, rudde aleyye dâlletî bi kudretike ve sultânike. Fe in-nehâ min fadlike ve atâike.

Türkçe Meali

Ey kaybolanların Rabbi ve kaybolanları ve yolunu kaybedenleri doğru yola kılavuzlayan Allah'ım! Kudretin ve saltanatın hakkı için kaybettiğim şeyi bana iade eyle. Çünkü bu senin fazl ve keremindendir.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

70 Melegin Amin Dediği Dua Dua Öğren

Dua İçeriği

İbn-i Mace’nin Hz.Ebu Hüreyre’den (R.A) rivayeti şöyledir.Hz.Heygamberler(S.A.V):

” Şu duayı okuyan kimseye amin demek için,Cenab-ı Hak,yetmiş melek görevlendirmiştir.” buyuruyor.

Arapça Okunuşu

Allahümme inni es’eliükel’ afve vel afiyeteh,fiddünya vel’ ahireh.Rabbena atina fiddünya heseneten ve fil’ahireti haseneten ve kına azabennar!

Türkçe Meali

Allah’ım! Dünya ve ahiret’de Senden aff ve afiyet dilerim.Ey rabbimiz! Bize dünyada da iyilikler ver! Ahirete’de de iyilikler ver! Ve bizi cehennem azabından koru!


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

İstihare duası Dua Öğren

Arapça Okunuşu

Allâhumme innî estehîruke bi-ilmike ve estakdiruke bikudratike ve es’eluke min fadlike’l-azîm. Feinneke takdiru velâ ekdiru ve ta’lemu vela â’lemu ve ente allâmu’l-ğuyûb. Allâhumme in kunte ta’lemu enne hâzâ’l, emre hayrun lî fî dînî ve meâşî ve âkibeti emrî âcili emrî ve âcilihi fakdirhu lî ve yessirhu lî summe bârik lî fîh. Ve in kunte tâ’lemu enne hâza’l-emre şerrun lî fî dînî ve meâşî ve âkıbeti emri âcili emrî ve acilihî fasrifhu annî vasrifnî anhu va’kir liyelhayra haysu kâne sume ardinî bih.

Türkçe Meali

Allah'ım! Senin ilmine göre hayrını diliyorum, kudretinden güç istiyorum, senin büyük fazlını diliyorum. Zira sen kadirsin, ben kadir değilim, sen bilirsin ben bilmem, sen gizlileri bilirsin. Allah'ım eğer sen bu işin benim dinim, geçmişim, sonum, şimdim ve geleceğim hakkında hayırlı olduğunu biliyorsan bunu bana takdir eyle, kolaylaştır. Eğer bu işim benim dinim, geçmişim, sonum, şimdim ve geleceğim hakkında şerli olduğunu biliyorsan bunu benden, beni de bundan çevir, hayır nerede ise bana onu nasip eyle, sonra beni onunla hoşnud eyle.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Kunut Duası 2 Dua Öğren

Dua İçeriği

Kunut Duası 1den sonra okunur

Arapça Okunuşu

Allâhümme iyyâke na'büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes'â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhıg.

Türkçe Meali

Allah'ım ! Biz yalnız Sana kulluk ederiz. Namazı yalnız Sen'in için kılarız, ancak Sana secde ederiz. Yalnız Sana koşar ve Sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz Sen'in azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Amentü Dua Öğren

Arapça Okunuşu

Amentü billahi ve melâiketihi, ve kütübihî ve rusülihî ve'l yevmi'l-âhıri ve bi'l-kaderi, hayrihî ve şerrihi mina'llâhi teâlâ ve'l-ba'sü ba'de'l mevt. Haggun, Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlühü.

Türkçe Meali

Ben Allâh-ü Te'âlâ'ya, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, kadere ; hayır ve şerrin Allâh-ü Te'âlâ'nın yaratmasıyla olduğuna inandım. Öldükten sonra dirilmek de haktır. Ben şahadet ederim ki, Allâh-ü Te'âlâ'dan başka ilâh yoktur. Ve yine şahadet ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O'nun kulu ve peygamberidir.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Salavat-ı Fatih ve Fazileti, Sırları Dua Öğren

Dua İçeriği

Muhammed el-Bekri'ye ait olan bu salavat öyle büyük bir salavattır ki Peygamberimiz (s.a.v)'in mana alemindeki beyanı vechile ömründe bir kere dahi bu salavatı okuyan cehenneme girmez. (Cehenneme girmesi mukadder olana nasip edilmez.)

Mağrib sadatından bazısının nakline göre bu salat Allah-u Te'ala tarafından bir sahife ile bu zata indirilmiştir. Bu salavatın bir defa okunması 6 kere Kur'an- ı Kerim'in hatmine denktir. Bir rivayete göre 10.000 salavat, bir rivayet 600.000 Salavat okumaya denktir.

Bu Salavata 40 gün devam edene Allah-u Te'ala bütün günahlarından tevbe nasip eder. Her kim bu salavatı perşembe, cuma veya pazartesi gecesi 1000 defa okursa Peygamberimiz (s.a.v) ile uyanıkken görüşür.

Arapça Okunuşu

Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedinil fâtihı limâ uğlika vel hatimi li mâ sebeka ven nâsırıl hakkı bil hakkı vel hâdi ila sırâtıkel müstekıymi sallellahü aleyhi ve ala âlihi ve ashâbihi hakka kadrihî ve mikdârihil aziym

Türkçe Meali

Allahım! Kapalılıkları açan, geçmişe son veren, hakka hakikatla destek olan, mahlukatı senin doğru yoluna ileten Efendimiz Muhammed’e O’nun âline ve ashabına O’nun yüce kadr ü kıymetince salat eyle selam eyle ve O’nu mübarek kıl


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Allahümme Salli Dua Öğren

Dua İçeriği

Ettehiyyatüden sonra okunur

Arapça Okunuşu

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

Türkçe Meali

Ey Allah'ım! İbrâhîm'e "Aleyhisselâm" ve âline (ailesine) rahmet ettiğin gibi, (Efendimiz) Muhammed'e "aleyhisselâm" ve âline de rahmet eyle. Muhakkak Sen hamîd (övülen) ve mecîdsin( şanı büyük ).


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Kulak Çınlayınca Edilen Dua Dua Öğren

Dua İçeriği

Kulak Çınlayınca Edilen Dua

Arapça Okunuşu

ذَكَرَ اللهُ بِخَيْرٍ مَنْ ذَكَرَنيِ بِخَيْرٍ
Zekerallâhü bi-hayrin men zekeranî bi-hayrin

Türkçe Meali

Beni hayırla ananı, Allah’da hayırla ansın.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Allahümme Barik Dua Öğren

Dua İçeriği

Allahümme Salliden sonra okunur

Arapça Okunuşu

Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

Türkçe Meali

Ey Allah'ım! İbrâhîm'e Aleyhisselâm ve âline bereketler ihsan ettiğin gibi, (Efendimiz) Muhammed'e (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) ve âline de bereketler ihsan eyle. Muhakkak Sen hamîd (övülen) ve mecîd'sin (şanı büyük).


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste