Dua Kitabı


11 dua bulundu.

Ahiret Aleminin Hayırlı Olması İçin Çeşitli Dualar

Dua İçeriği

Hakim, De'avat, No:1925

Arapça Okunuşu

Allahümme inna nes'elüke mucibati rahmetike ve 'azaime meğfiratike ve's-selamete min külli ismin ve'l-ğanimete min külli birrin ve'l-fevze bi'l-cenneti ve'n-necate bi-avnike mine'n-nar.

Türkçe Meali

Allah'ım! Rahmetinin gereklerini, mağrifetinin sürekliliğini, her türlü günahtan uzak ve salim olmayı, her türlü iyilik ve nimetleri, cennete girerek felaha ermeyi, yardımınla cehennem ateşinden kurtulmayı istiyorum.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

HZ. Muhammed (S.a.v)'in istediğini isteme duası Çeşitli Dualar

Dua İçeriği

Tirmizi, De'avat, 94

Arapça Okunuşu

Allahümme inna nes'elüke min Hayri ma se'eleke minhü nebiyyüke Muhammedün (s.a.v) Ve ne'uzü bike min şerri meste'aze minhü nebiyyüke Muhammedün (s.a.v) Ve ente'l-müsteanü ve 'aleyke'l-belağu ve la havle ve la kuvvete illa billâh

Türkçe Meali

Allah’ım! Biz Peygamberin Muhammed (s.a.v)’in Senden İstediği hayırlı şeyleri istiyoruz. Yine Peygamberin Muhammed (s.a.v)’in Sana sığındığı şeylerden biz de Sana sığınıyoruz. Sen yardım istenilensin, dualar ancak Sana ulaşır. Duaları sen kabul edersin, güç ve kudret
ancak Allah ile birlikte vardır.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Bilinen ve Bilinmeyen Şeylerden Sığınma Duası Çeşitli Dualar

Dua İçeriği

Hakim, De'avat, No;977;İbn

Arapça Okunuşu

Allahümme ellif beyne kulubina. Ve aslih zate beynina, vehdina sübüle's-selam, ve neccina mine'z-zulümati ile'n-nur, ve cennibne'l-fevahışe ma zahara minha ve ma batane. Ve barik lena fi esma'ına ve ebsarina ve kulubina ve ezvacina ve zürriyatina. Ve tüb 'aleyna inneke ente't-tevvabü'r-rahim. Vec'alna şakirine li-ni'amike müsnine biha 'aleyke kabiline leha ve etimmeha 'aleyna

Türkçe Meali

Allah'ım! Kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar, bizi her türlü çirkinliklerden, açığından ve gizlisinden uzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle. Tevbelerimizi kabul eyle, şüphesizki Sen tevbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin. Bizi nimetlerine şükredenler, nimetlerinle Seni övenler, verdiğin nimetleri kabul edenler eyle ve bize nimetlerin devamını ihsan eyle.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Herhangi bir işte başarı ve sebat duası Çeşitli Dualar

Dua İçeriği

Tirmizi, De'avat, 22

Arapça Okunuşu

Allahümme inni es'elüke's-sebate fi'l-emri ve'l-azimete 'ale'r-ruşdi. Ve es'elüke şükra ni'metike ve husne 'ıbadetike. Ve es'elüke lisanen sadikan ve kalben selimen. Ve e'uzü bike min şerri ma ta'lemü. Ve es'elüke min Hayri ma ta'lemü. Ve estağfiruke mimma ta'lemü.

Türkçe Meali

Allah'ım! Senden işte (dinde) sebat etmeyi ve doğruluğa azmetmeyi istiyorum. Nimetine şükretmeyi ve Sana güzel bir şekilde ibadet edebilmeyi istiyorum. Doğruyu konuşan bir dil ve eğriliklerden uzak bir kalp diliyorum. Allah'ım! Senin bildiğin her çeşit şerden sana sığınıyorum. Bildiğin bütün hayırları senden istiyorum. Bildiğin günahlarımdan dolayı senden bağış diliyorum.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

İşlerin Düzene Girmesi İçin Çeşitli Dualar

Dua İçeriği

İbn Hıbban, Ed'ıye, No:949; el-Heysemi, Ed'ıye, 33 , No:17390)

Arapça Okunuşu

Allahümme ahsin akıbetena fi'l-umuri külliha ve ecirna min hızyi'd-dünya ve azabi'l-ahıreti

Türkçe Meali

Allah'ım! Bütün işlerimin sonucunu güzel eyle, beni dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabından koru.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Hayırlı Eş ve Çocuklar İçin Çeşitli Dualar

Dua İçeriği

Furkan 74.Ayet

Arapça Okunuşu

Vellezine yekulune Rabbena heb lena min ezvacina va zurriyyatina kurrate a'yuniv vec'alna lil muttekîne imama.

Türkçe Meali

(Ve o kullar): Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takvâ sahiplerine önder kıl! derler.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

İşlerde Kolaylık Sağlamak Çeşitli Dualar

Arapça Okunuşu

Rabbenâ Yessir lenâ fî umûrinâ ve lâ tüğassir lenâ Rabbi temmim bil hayr.

Türkçe Meali

Rabbimiz, bize işlerimizde kolaylık ihsan et, işlerimizi zor kılma ya Rabbi. Ve her işimizi hayır üzere tamamlamak nasib eyle ya Rabbi!


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Salat-ı Tefriciye Duası Çeşitli Dualar

Dua İçeriği

Salavât okuyan kimsenin bütün işleri Allah tarafından kolaylaştırılır. İşleri düzgün yolunda gider. Gönül sıkıntısı olmaz. Gamı, kederi, sıkıntıları kendiliğinden kalkar. Geçim darlığı çekenlerin rızkı bollaşır, kazancına bereket gelir, geçim darlığı çekmez. Bütün duâları kabuldur. Her istek ve dileği yerine gelir. Ümid ve muradı hasıl olur.

Bu salavât, 3,5,7,11,21 veya 41 kere okunabilir. Herkes vaktine göre az veya çok okuyabilir. İsteyen 3 kere… isteyen 41 kere okur. Fazileti, sevabı buna göredir.

Çok önemli işlerin gerçekleşmesi için bu salavât (4444) defa okunur. Gelecek musibetlerden (belâ ve kazalardan) korunmak ve kurtulmak için de (4444) defa okunur. Altından kalkamadığın musibetlerin gitmesi için de aynı şekilde okunur. Bu dua paylaştırılabilir. Sayısına çok dikkat etmek gerekir. Bir kilidin anahtarı nasıl düzenliyse buda 4444ten ne bir az nede bir fazla okunur. Neticede anahtarın bir ucu uzunsa veya kısaysa kilidi açmaz.

Arapça Okunuşu

Allâhümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedinillezi tenhallü bihil’ükadü, ve tenfericü bihil’kürabü, ve tükdâ bihil’havâicü, ve tünâlü bihir’regâibü, ve hüsnül’havâtimi, ve yüsteskal’ğamâmü bivechihil’ kerimi, ve alâ âlihi ve sahbihî fi külli lemhatin ve nefesin biaded-i külli mâ’lûmin lek.

Türkçe Meali

Allâh’ım, kendisi hürmetine düğümler çözülen, gamlar-kederler açılan, ihtiyaçlar giderilen, isteklere, hüsn-ü hâtimelere güzel âkibetlere nâil olunan, kerem (cömertlik) sahibi yüzü-suyu hürmetine bulutların sulandığı, Efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.)’e ve onun âl ve ashâbına; her bakış ve her nefeste ve zâtinca mâlum olanların sayısınca, kâmil bir rahmet ve tam bir selâmet ihsan eyle.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Vesvese Duası Çeşitli Dualar

Dua İçeriği

Ebu hureyre anlatıyor;

"Hazreti Peygamber'in ashabından bir kısmı,Ona sordular;

-Ya Rasulallah! Bazılarımızın aklından bir kısım vesveseler geçiyor,normalde bunu söylemenin günah olacağını düşünüyoruz.

Ne dersin bu duruma!?

Peygamberimiz:

-Gerçekten böyle bir korku duyuyormusunuz?diye sordu

-Evet denince;

-İşte bu (korku)imandan gelir (vesvese imanınıza zarar veremez)buyurdu.(Müslim)

Arapça Okunuşu

Ve kul: Rabbi,eûzû bike min hemezâti’ş-şeyâtin.Ve eûzû bike rabbi en yahdurûn.

Türkçe Meali

Deki:Ya Rabbi,Şeytanların vesveselerinden,onların yanımda bulunmalarından sana sığınırım!.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Uyku İçin Okunacak Dua Çeşitli Dualar

Dua İçeriği

Uyuyamayan kimsenin okuyacağı dua

Arapça Okunuşu

Allahumme ğarati'n-nücûmü ve hedeetil uyûnu, ve ente Hayyün Kayyûmün lâ-te'hüzüke sinetün ve lâ nevmün, yâ Hayyü yâ Kayyûmü ehdi leyli ve enim ayni.

Türkçe Meali

Allah'ım, yıldızlar söndü, gözler kapandı. Sen ise hayat sahibi, daima duran ve tutansın. Seni ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Ey Hay olan Allah'ım, Kayyûm olan Allah'ım, gecemi rahat kıl gözlerimi kapatıver.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Sabır Duası Çeşitli Dualar

Dua İçeriği

Sabır Duası

Arapça Okunuşu

Rabbenâ efriğ aleynâ sabran ve teveffenâ müslimîn.

Türkçe Meali

Rabbimiz!Üzerimize sabır yağdır ve canımızı müslümanlardan biri olarak al.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste