Dua Kitabı


12 dua bulundu.

Dargınlıkları Gidermek İçin Sıkıntılar İçin

Dua İçeriği

İbn Hibban, Rakaik, No:996

Arapça Okunuşu

Allahümme ellifbeyne kulubina ve aslih zate beynina, vehdina sübüle's-selami ve neccina mine'z-zulümati ile'n-nuri ve cennibne'l-fevahişe ma zahara minha ve ma betane. Allahümme'hfazna fi esma'ına ve ebsarina ve ezvacina.

Türkçe Meali

Allah'ım! Kalplerimizi birleştir(ayrılığa düşürme). Aramızı / sosyal ilişkilerimizi düzelt. Bizi doğru yola ilet. Bizi (şirk, küfür ve nifak) karanlıklardan kurtar, (iman ve İslam) aydınlığına çıkar, bizi her türlü çirkinlik ve edepsizliğin açığı ve gizlisinden uzaklaştır. Allah'ım! Kulaklarımızı, gözlerimizi ve eşlerimizi (her türlü kötülükten ve günahtan) koru.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

İç ferahlığı, gönül rahatlığı Sıkıntılar İçin

Arapça Okunuşu

Ene abdüke ibnü abdike ibnü emetike fi kabdatike nasiyeti biyedike, madin fiyye hükmüke adlün fiyye kadauke, es'elüke bikülli ismin hüve leke semmeyte bihi nefseke ev enzeltehu fi kitabike ev allemtehu ehaden min halkike ev iste'serte bihi fi ilmi'l-ğaybi indeke en tec'ale'l-kur'an'a nura sadri ve rabia kalbi ve cilae huzni ve zehabe hemmi.

Türkçe Meali

Allah'ım! Ben senin kulunum, kölenin evladıyım, cariyenin evladıyım. Senin avucundayım. İdarem senin elindedir. Hükmün bende geçerlidir, hakkımda verdiğin hüküm adildir. Kendine verdiğin yahut kitabında indirdiğin, yahut yarattıklarından birine öğrettiğin, yahut gayb ilmine ait olarak kendine sakladığın her ismin hürmetine, senden isterim ki, Kur'an'ı gönlümün nuru, kalbimin baharı kılasın, sıkıntımı def edersin.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Vesveselerden korunmak ve af için Ayet Sıkıntılar İçin

Dua İçeriği

Hud Suresi 47. Ayet

Arapça Okunuşu

Kale Rabbi inni euzü bike en es'eleke ma leyse li bihi ilm ve illa tağfirli ve terhamni eküm minel hasirin

Türkçe Meali

Rabbim! Şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Sıkıntı zamanlarında yapılacak dua Sıkıntılar İçin

Arapça Okunuşu

Lâ ilâhe illallâhul azîmul halîmu, Lâ ilâhe illallâhu rabbül arşil azîmi Lâ ilâhe illallâhu rabbüs-semâvati ve rabbül ardi ve rabbül arşil kerîmi.

Türkçe Meali

Azîm Halîm olan Allah'tan başka ilâh yoktur. Yüce arşın Rabbi olan Allah'tan başka ilâh yoktur. Göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve kıymetli Arşın Rabbi olan Allah'tan başka ilâh yoktur.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Borçtan Kurtulma Duası Sıkıntılar İçin

Arapça Okunuşu

Allâhümmekfinî bihalâlike an harâmike ve ağnini bi fadlike ammen siveke

Türkçe Meali

Allah'ım! haramdan uzak durup, helal olanla yetinmemi bana nasip et. Beni fazlından zenginleştir ve başkalarına muhtaç eyleme.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Zorluklara Karşı Okunacak Dua Sıkıntılar İçin

Dua İçeriği

Zorluklara Karşı Okunacak Dua

Arapça Okunuşu

Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr

Türkçe Meali

Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Sıkıntılı Anlar İçin Bir Zikir Sıkıntılar İçin

Arapça Okunuşu

Hasbunallahu ve ni'mel vekil ni'mel Mevla ve ni'me'n nasîr

Türkçe Meali

Allah Teala, bize yeter, O ne güzel vekildir. Ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Sıkıntılı Anlarda Okunacak Dua Sıkıntılar İçin

Dua İçeriği

İnsan, maruz kaldığı sıkıntılı takdirlere nefsinin isyan etmeyip itaat etmesi için duâ etmeli, hakkında hayırlısını dilemelidir.
Peygamberimiz (sav) böyle sıkıntı içinde kalan kimseye duâ tavsiye buyurmuştur. Onu okumalı, Allah’a teslim olmalıyız. Duâ şöyledir:

Arapça Okunuşu

Bismillâhi alâ nefsi ve mâlî ve dînî. Allahümme raddınî bi-kadâike ve bârik lî fîmâ kuddire lî, hattâ lâ uhibbe ta’cîle mâ ahhartehu ve te’hîra mâ acceltehu.

Türkçe Meali

Allah’ım, senin ismine, malımı, dinimi ve nefsimi emanet ediyorum. Allah’ım, hükmüne beni razı kıl, kaderimde olanı bana mübarek kıl ki, te’hir ettiğinin acelesini, acele ettiğinin de te’hirini istemeyeyim. Nefsimin isyanını önle, teslimini sağla.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Sıkıntılı ve Üzüntülü Zamanlarda Sıkıntılar İçin

Dua İçeriği

İnşirah Suresini sürekli zikrettiğiniz Taktirde sıkıntılarınız hafifler.

Arapça Okunuşu

Elem neşrah leke sadrek. Ve vada'na 'anke vizreke. Elleziy enkada zahreke. Ve refa'na leke zikreke. Feinne me'al'usri yüsren. İnne me'al'usri yüsren. Feiza ferağte fensab. Ve ila rabbike ferğab.

Türkçe Meali

(Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şânını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Zorluk ve sıkıntı duası Sıkıntılar İçin

Arapça Okunuşu

Hasbiye’l-lâhu ve ni’mel-vekil!

Allâhümme lâ sehle illâ mâ ce’altehu sehlen ve ente lec’alu’l-hazne izâ şi’te sehlen!

Türkçe Meali

Allah bana yeter.O,ne güzel vekildir.

Allâh’ım! Senin kolaylaştırdığından başka kolay yoktur,Ancak Sen istersen zoru kolaylaştırırsın.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Maddi ve manevi sıkıntı anından dua Sıkıntılar İçin

Dua İçeriği

Mu’minûn Sûresi 118 âyet. Bu Âyeti kerimi Peygamberimizde okumuş ve Allah’ın magfiretini rahmetin ve yardımını istemiştir.

Bizde her hangi bir sıkıntı anımızda yada Allahü Teâlâ’nın magfiret ve rahmetin isteyebiliriz.

Arapça Okunuşu

Ve kul rabbigfir verham ve ente hayrur râhımîn(râhımîne).

Türkçe Meali

Rabbim! Mağfiret et,rahmet et.Sen merhametlilerin en merhametlisisin!


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Sıkıntılı Zamanlarda Okunacak Dua Sıkıntılar İçin

Dua İçeriği

Hz.Aişe (Radıyallahu Anha)‘dan rivayetle,Allah resulü(s.a.v)şöyle buyuruyor.“sıkıntıdan kurtulmak isteyen kimse şu duayı (7) defa okusun.”

Arapça Okunuşu

Allahü rabbi la şerike bihi şey’a

Türkçe Meali

Allah(c.) benim rabbimdir.Ona hiç birşeyi ortak koşmam.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste