Dua Kitabı


İşlerde Kolaylık Sağlamak Çeşitli Dualar

Arapça Okunuşu

Rabbenâ Yessir lenâ fî umûrinâ ve lâ tüğassir lenâ Rabbi temmim bil hayr.

Türkçe Meali

Rabbimiz, bize işlerimizde kolaylık ihsan et, işlerimizi zor kılma ya Rabbi. Ve her işimizi hayır üzere tamamlamak nasib eyle ya Rabbi!


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Hayırlı Eş ve Çocuklar İçin Çeşitli Dualar

Dua İçeriği

Furkan 74.Ayet

Arapça Okunuşu

Vellezine yekulune Rabbena heb lena min ezvacina va zurriyyatina kurrate a'yuniv vec'alna lil muttekîne imama.

Türkçe Meali

(Ve o kullar): Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takvâ sahiplerine önder kıl! derler.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Maddi ve manevi sıkıntı anından dua Sıkıntılar İçin

Dua İçeriği

Mu’minûn Sûresi 118 âyet. Bu Âyeti kerimi Peygamberimizde okumuş ve Allah’ın magfiretini rahmetin ve yardımını istemiştir.

Bizde her hangi bir sıkıntı anımızda yada Allahü Teâlâ’nın magfiret ve rahmetin isteyebiliriz.

Arapça Okunuşu

Ve kul rabbigfir verham ve ente hayrur râhımîn(râhımîne).

Türkçe Meali

Rabbim! Mağfiret et,rahmet et.Sen merhametlilerin en merhametlisisin!


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

İş'te Başarı Duası Günlük Dualar

Dua İçeriği

İşte başarılı olmak için dua

Arapça Okunuşu

Rabbenâ âtinâ min ledünke rahmeten ve heyyi’ lenâ min emrinâ raşeden.

Türkçe Meali

Rabbimiz! Katından bize rahmet ver ve işimizi kolaylaştır,bizi rüşde (başarıya) eriştir.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Gıybet Etmenin Keffareti Tevbe İstiğfar Af Duaları

Dua İçeriği

Gıybet etmenin keffâreti, gıybet ettiği kimse için istiğfar etmek ve onunla helallaşmaktır. Oturduğu yerden kalkmadan, bu düâyı üç defa okur

Arapça Okunuşu

Allahümmağfir lehü verhamhü ve tecâvez anhü vec’al mâ kulnâ fîhi keffâreten li-zünûbihî ve kurbeten ve zülfâ bi-rahmetike yâ erhamer-râhimin

Türkçe Meali

Yâ Rabbi, onu mağfiret eyle, ona merhamet eyle, ona merhamet eyle, yaptıklarını bağışla, hakkında konuştuklarımızı günahlarına keffâret, kurbet ve zülfâ eyle. Rahmetinle, ey erhamer-râhimîn


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Sıkıntılı Anlar İçin Bir Zikir Sıkıntılar İçin

Arapça Okunuşu

Hasbunallahu ve ni'mel vekil ni'mel Mevla ve ni'me'n nasîr

Türkçe Meali

Allah Teala, bize yeter, O ne güzel vekildir. Ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Ateşlenme, ağrılar ve sancılar için Hastalık ve Hastalar İçin

Dua İçeriği

Hz. İbni Abbas (R.A), şöyle anlatıyor:
Hz. Peygamber Aleyhisselam şiddetli ağrı ve sancılarda ve ateşli hastalıklarda bize şu duayı okumamızı emir ve tavsiye buyurdulardı

Arapça Okunuşu

Bismillahil'kerim, e'üzü billahil' Aziym, min şerri külli ırkın naârin ve min şerri harrinnâr.

Türkçe Meali

Yüce Allah'ın adıyla. Amansız ağrı ve sızıların tümünün şerrinden (zararından) ve cehennemin amansız, helak edici ateşinin(azabının) şerrinden Aziym olan, Ulu Allah'a sığınırım.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Zorluk ve sıkıntı duası Sıkıntılar İçin

Arapça Okunuşu

Hasbiye’l-lâhu ve ni’mel-vekil!

Allâhümme lâ sehle illâ mâ ce’altehu sehlen ve ente lec’alu’l-hazne izâ şi’te sehlen!

Türkçe Meali

Allah bana yeter.O,ne güzel vekildir.

Allâh’ım! Senin kolaylaştırdığından başka kolay yoktur,Ancak Sen istersen zoru kolaylaştırırsın.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Vesvese Duası Çeşitli Dualar

Dua İçeriği

Ebu hureyre anlatıyor;

"Hazreti Peygamber'in ashabından bir kısmı,Ona sordular;

-Ya Rasulallah! Bazılarımızın aklından bir kısım vesveseler geçiyor,normalde bunu söylemenin günah olacağını düşünüyoruz.

Ne dersin bu duruma!?

Peygamberimiz:

-Gerçekten böyle bir korku duyuyormusunuz?diye sordu

-Evet denince;

-İşte bu (korku)imandan gelir (vesvese imanınıza zarar veremez)buyurdu.(Müslim)

Arapça Okunuşu

Ve kul: Rabbi,eûzû bike min hemezâti’ş-şeyâtin.Ve eûzû bike rabbi en yahdurûn.

Türkçe Meali

Deki:Ya Rabbi,Şeytanların vesveselerinden,onların yanımda bulunmalarından sana sığınırım!.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Af, iman ve hamd Günlük Dualar

Dua İçeriği

Bakara 128.Ayet

Arapça Okunuşu

Rabbena vec'alna muslimeyni leke ve min zurriyyetina ummetem muslimetel lek, ve erina menasikena ve tub aleyna, inneke entet tevvabur rahîm.

Türkçe Meali

Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tevbemizi kabul et; zira, tevbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Bilinen ve Bilinmeyen Şeylerden Sığınma Duası Çeşitli Dualar

Dua İçeriği

Hakim, De'avat, No;977;İbn

Arapça Okunuşu

Allahümme ellif beyne kulubina. Ve aslih zate beynina, vehdina sübüle's-selam, ve neccina mine'z-zulümati ile'n-nur, ve cennibne'l-fevahışe ma zahara minha ve ma batane. Ve barik lena fi esma'ına ve ebsarina ve kulubina ve ezvacina ve zürriyatina. Ve tüb 'aleyna inneke ente't-tevvabü'r-rahim. Vec'alna şakirine li-ni'amike müsnine biha 'aleyke kabiline leha ve etimmeha 'aleyna

Türkçe Meali

Allah'ım! Kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar, bizi her türlü çirkinliklerden, açığından ve gizlisinden uzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle. Tevbelerimizi kabul eyle, şüphesizki Sen tevbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin. Bizi nimetlerine şükredenler, nimetlerinle Seni övenler, verdiğin nimetleri kabul edenler eyle ve bize nimetlerin devamını ihsan eyle.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

İşlerin Düzene Girmesi İçin Çeşitli Dualar

Dua İçeriği

İbn Hıbban, Ed'ıye, No:949; el-Heysemi, Ed'ıye, 33 , No:17390)

Arapça Okunuşu

Allahümme ahsin akıbetena fi'l-umuri külliha ve ecirna min hızyi'd-dünya ve azabi'l-ahıreti

Türkçe Meali

Allah'ım! Bütün işlerimin sonucunu güzel eyle, beni dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabından koru.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Borçtan Kurtulmak İçin Rızık - Bereket Duaları

Dua İçeriği

(Hakim, Dua, I , 515)

Arapça Okunuşu

Allahümme farice'l-hemmi, kaşife'l-ğammi, mücibe da'veti'l-mudtarrine rahmane'd-dünya ve'l-ahirati ve rahimehüma ente terhamüni ferhamni birahmetin tüğnini biha 'an rahmetin min sivake

Türkçe Meali

(Ey) Sıkıntıları gideren, kederleri kaldıran, zor durumda kalanların dualarına icabet eden, dünya ve ahiretin Rahman ve Rahimi olan Allah'ım! Sen bana merhamet edersin, Senden başka kimsenin merhametine ihtiyaç bırakmayan bir merhametle bana merhamet et.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

İç ferahlığı, gönül rahatlığı Sıkıntılar İçin

Arapça Okunuşu

Ene abdüke ibnü abdike ibnü emetike fi kabdatike nasiyeti biyedike, madin fiyye hükmüke adlün fiyye kadauke, es'elüke bikülli ismin hüve leke semmeyte bihi nefseke ev enzeltehu fi kitabike ev allemtehu ehaden min halkike ev iste'serte bihi fi ilmi'l-ğaybi indeke en tec'ale'l-kur'an'a nura sadri ve rabia kalbi ve cilae huzni ve zehabe hemmi.

Türkçe Meali

Allah'ım! Ben senin kulunum, kölenin evladıyım, cariyenin evladıyım. Senin avucundayım. İdarem senin elindedir. Hükmün bende geçerlidir, hakkımda verdiğin hüküm adildir. Kendine verdiğin yahut kitabında indirdiğin, yahut yarattıklarından birine öğrettiğin, yahut gayb ilmine ait olarak kendine sakladığın her ismin hürmetine, senden isterim ki, Kur'an'ı gönlümün nuru, kalbimin baharı kılasın, sıkıntımı def edersin.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Hastaya Okunacak Bir Dua Hastalık ve Hastalar İçin

Arapça Okunuşu

İmsehil' be 'se, Rabbennasi; biyedikeş'-şifaü la kaşife lehü illa ente

Türkçe Meali

Ey insanların Rabbi olan Rabbim! Bu hasta kuluna şifalar ver. Çünkü Şifa senin kudret elindedir. Senden başka ona şifa verebilecek yoktur.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Günahtan Arınmak İçin Tevbe İstiğfar Af Duaları

Dua İçeriği

Müslim, Dua, 73

Arapça Okunuşu

Allahümme ati nefsi takvaha ve zekkiha ente hayru men zekkaha ente veliyyüha ve mevlaha

Türkçe Meali

Allah'ım! Nefsime takvasını ver ve nefsimi (hertürlü kötü şeylerden) temizle, Sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Sen nefsimin dostu ve mevlasısın.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Tüm kötülüklerden Allah'a sığınma Günlük Dualar

Arapça Okunuşu

Allahümme inni euzü bike mine'l-hemmi ve'l-hazeni ve'l-keseli ve'l-buhli ve dalai'd-deyni ve galabeti'r-ricali

Türkçe Meali

Allah'ım! Kederden, hüzünden, tembellikten, cimrilikten, borç baskısından ve insanların kahrına uğramaktan sana sığınırım.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Uyku İçin Okunacak Dua Çeşitli Dualar

Dua İçeriği

Uyuyamayan kimsenin okuyacağı dua

Arapça Okunuşu

Allahumme ğarati'n-nücûmü ve hedeetil uyûnu, ve ente Hayyün Kayyûmün lâ-te'hüzüke sinetün ve lâ nevmün, yâ Hayyü yâ Kayyûmü ehdi leyli ve enim ayni.

Türkçe Meali

Allah'ım, yıldızlar söndü, gözler kapandı. Sen ise hayat sahibi, daima duran ve tutansın. Seni ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Ey Hay olan Allah'ım, Kayyûm olan Allah'ım, gecemi rahat kıl gözlerimi kapatıver.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Sıkıntı zamanlarında yapılacak dua Sıkıntılar İçin

Arapça Okunuşu

Lâ ilâhe illallâhul azîmul halîmu, Lâ ilâhe illallâhu rabbül arşil azîmi Lâ ilâhe illallâhu rabbüs-semâvati ve rabbül ardi ve rabbül arşil kerîmi.

Türkçe Meali

Azîm Halîm olan Allah'tan başka ilâh yoktur. Yüce arşın Rabbi olan Allah'tan başka ilâh yoktur. Göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve kıymetli Arşın Rabbi olan Allah'tan başka ilâh yoktur.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Sıkıntılı ve Üzüntülü Zamanlarda Sıkıntılar İçin

Dua İçeriği

İnşirah Suresini sürekli zikrettiğiniz Taktirde sıkıntılarınız hafifler.

Arapça Okunuşu

Elem neşrah leke sadrek. Ve vada'na 'anke vizreke. Elleziy enkada zahreke. Ve refa'na leke zikreke. Feinne me'al'usri yüsren. İnne me'al'usri yüsren. Feiza ferağte fensab. Ve ila rabbike ferğab.

Türkçe Meali

(Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şânını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

HZ. Muhammed (S.a.v)'in istediğini isteme duası Çeşitli Dualar

Dua İçeriği

Tirmizi, De'avat, 94

Arapça Okunuşu

Allahümme inna nes'elüke min Hayri ma se'eleke minhü nebiyyüke Muhammedün (s.a.v) Ve ne'uzü bike min şerri meste'aze minhü nebiyyüke Muhammedün (s.a.v) Ve ente'l-müsteanü ve 'aleyke'l-belağu ve la havle ve la kuvvete illa billâh

Türkçe Meali

Allah’ım! Biz Peygamberin Muhammed (s.a.v)’in Senden İstediği hayırlı şeyleri istiyoruz. Yine Peygamberin Muhammed (s.a.v)’in Sana sığındığı şeylerden biz de Sana sığınıyoruz. Sen yardım istenilensin, dualar ancak Sana ulaşır. Duaları sen kabul edersin, güç ve kudret
ancak Allah ile birlikte vardır.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Güçsüz düşenin okuyacağı dua Hastalık ve Hastalar İçin

Dua İçeriği

Kabise bin muharik (r.a) isimli sahabi bir gün Peygamber Efendimiz'e (s.a.v) gelerek ''ya RasülAllah yaşım ilerledi,bazı şeyleri yapamaz hale geldim,aciz ve güçsüz düştüm,bana faydalı olacak bir tavsiyede bulunun.'' dedi. Rasül-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) şöyle cevap verdi:

"Akşam namazından sonra ,Dünya hayatın için,şu duayı 3 kere okumaya devam et.çünkü ona devam edenler felç,baras (deri hastalığı)ve cüzzam gibi (insanı güçsüz düşüren tüm) hastalıklardan,elem ve kederden emin olurlar"

Arapça Okunuşu

SübhanAllahi ve bi hamdihi,sübhanAllahi'l-azım,lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-azım.

Türkçe Meali

Allah-ı hamd ile tesbih ederim,yüce Allah'ı tesbih ederim.güç ve kuvvet ancak Allah'ın yardımıyladır ki, O ,çok yüce ve büyüktür


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Kötü Düşüncelerden, Vesveselerden Korunmak İçin Günlük Dualar

Dua İçeriği

(23) Müminun Suresi 97. ve 98. Ayetleri

Arapça Okunuşu

Ve kur Rabbi euzü bike min hemezatiş şeyatıyn Ve euzü bike Rabbi ey yahdurun

Türkçe Meali

De ki: "Ey Rabbim! Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Ey Rabbim! Onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım."


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Faydalı İlim ve Helal Rızık Günlük Dualar

Dua İçeriği

Hz. Ümmü Seleme (R.A)dan rivayet edilmiştir ki, Resül-ü Ekrem (S.A.V) Efendimiz sabahları şöyle dua buyururlardı...

İbni Mace ve İbni Sünni rivayet etmiştir.

Arapça Okunuşu

Allahümme inni es'elüke ilmen nafian ve rizkan tayyiben, ve amelen mütkabbelen.

Türkçe Meali

Allah'ım! Senden faydalı ve yararlı ilim isterim, helal ve temiz rızık istiyorum, kabul olmuş ve makbul olan bir amel istiyorum.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Sıkıntılı Zamanlarda Okunacak Dua Sıkıntılar İçin

Dua İçeriği

Hz.Aişe (Radıyallahu Anha)‘dan rivayetle,Allah resulü(s.a.v)şöyle buyuruyor.“sıkıntıdan kurtulmak isteyen kimse şu duayı (7) defa okusun.”

Arapça Okunuşu

Allahü rabbi la şerike bihi şey’a

Türkçe Meali

Allah(c.) benim rabbimdir.Ona hiç birşeyi ortak koşmam.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste