Dua Kitabı


Kötü Düşüncelerden, Vesveselerden Korunmak İçin Günlük Dualar

Dua İçeriği

(23) Müminun Suresi 97. ve 98. Ayetleri

Arapça Okunuşu

Ve kur Rabbi euzü bike min hemezatiş şeyatıyn Ve euzü bike Rabbi ey yahdurun

Türkçe Meali

De ki: "Ey Rabbim! Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Ey Rabbim! Onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım."


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Hastalıklardan korunmak için Hastalık ve Hastalar İçin

Arapça Okunuşu

Allahümme inni es’elüke’l -afiyete fi’d- dünya ve’l ahirati, Allahümme inni es’elüke’l-afve ve’l afiyete fi dini ve dünyaye ve ehli ve mali, Allahümmestur avrati ve amin rav’ati.Allahümmehfazni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimali ve min favki ve e’uzü bi-azamatike en uğtale min tahti.Allahümme ağnini bi!l-ilmi ve zeyyinni bi’l-hilmi ve kerrimni bi’t-takva ve cemmilni bi’l-afiyeti

Türkçe Meali

Allah’ım, Senden dünyada ve ahirette huzur ve sağlık isterim.Allah’ım,Senden, dinim,dünyam,çoluk çocuğum ve malım için af ve afiyet isterim.Allah’ım,ayıplarımı kapat,beni, korkularımdan güvene kavuştur.Allah’ım,beni önümden,arkamdan,sağımdan,solumdan, ve başımdan gelecek her türlü hastalıklardan,kötülüklerden koru.gelecek bir kötülükle tuzağa düşürülmekden,yere vurulmakdan,senin yüceliğine sığınırım.Allah’ım, beni ilim ile zenginleştir,hilm ile süsle,takva ile kereme kavuştur.afiyetle güzelleştir.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

İş'te Başarı Duası Günlük Dualar

Dua İçeriği

İşte başarılı olmak için dua

Arapça Okunuşu

Rabbenâ âtinâ min ledünke rahmeten ve heyyi’ lenâ min emrinâ raşeden.

Türkçe Meali

Rabbimiz! Katından bize rahmet ver ve işimizi kolaylaştır,bizi rüşde (başarıya) eriştir.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Ahiret Aleminin Hayırlı Olması İçin Çeşitli Dualar

Dua İçeriği

Hakim, De'avat, No:1925

Arapça Okunuşu

Allahümme inna nes'elüke mucibati rahmetike ve 'azaime meğfiratike ve's-selamete min külli ismin ve'l-ğanimete min külli birrin ve'l-fevze bi'l-cenneti ve'n-necate bi-avnike mine'n-nar.

Türkçe Meali

Allah'ım! Rahmetinin gereklerini, mağrifetinin sürekliliğini, her türlü günahtan uzak ve salim olmayı, her türlü iyilik ve nimetleri, cennete girerek felaha ermeyi, yardımınla cehennem ateşinden kurtulmayı istiyorum.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

HZ. Muhammed (S.a.v)'in istediğini isteme duası Çeşitli Dualar

Dua İçeriği

Tirmizi, De'avat, 94

Arapça Okunuşu

Allahümme inna nes'elüke min Hayri ma se'eleke minhü nebiyyüke Muhammedün (s.a.v) Ve ne'uzü bike min şerri meste'aze minhü nebiyyüke Muhammedün (s.a.v) Ve ente'l-müsteanü ve 'aleyke'l-belağu ve la havle ve la kuvvete illa billâh

Türkçe Meali

Allah’ım! Biz Peygamberin Muhammed (s.a.v)’in Senden İstediği hayırlı şeyleri istiyoruz. Yine Peygamberin Muhammed (s.a.v)’in Sana sığındığı şeylerden biz de Sana sığınıyoruz. Sen yardım istenilensin, dualar ancak Sana ulaşır. Duaları sen kabul edersin, güç ve kudret
ancak Allah ile birlikte vardır.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Vesveselerden korunmak ve af için Ayet Sıkıntılar İçin

Dua İçeriği

Hud Suresi 47. Ayet

Arapça Okunuşu

Kale Rabbi inni euzü bike en es'eleke ma leyse li bihi ilm ve illa tağfirli ve terhamni eküm minel hasirin

Türkçe Meali

Rabbim! Şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Karınca Duası Rızık - Bereket Duaları

Arapça Okunuşu

Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr

Türkçe Meali

Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin, İsmailin, İshak ve Yakubun Rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren Rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegâne Melik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed(s.a.v) Allah’ın Elçisidir. Ey Rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, Senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehfin isimleri)


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

İhtiyaç Duası Günlük Dualar

Arapça Okunuşu

Allahümme inni es'elüke tevfika ehli'l-huda, ve a'male ehli'l-yakini ve münasahate ehli't-tevbeti ve azme ehli's-sabri, ve cidde ehli'l-haşyeti ve talebe ehli'r-rağbeti ve teabbude ehli'l-vera'i ve irfane ehli'l-ilmi hatta ahafek. Allahümme inni es'elüke mehafeten tahcuzüni an ma'siyetike hatta a'mele bitaatike amelen estehikku bihi rıdake ve hatta unasihake bi't-tevbeti havfen minke ve hatta uhlisa leke'n-nasihate hubben leke ve hatta etevekkele aleyke fi'l-umuri ve hüsni zannin bike. Sübhane Haliki'n-nur

Türkçe Meali

Allah'ım, Sen'den gerçek imanlı zatların başarısını, ermiş takıylerin amellerini, tevbe ehlinin öğütleşmesini, sabır ehlinin azmini, korku ehlinin ciddiyetini, Seni isteyenlerin arzusunu, takva ehlinin ibadetini, ilim erbabının irfanını isterim ki, Sen'den gereği gibi korkayım. Allah'ım, Sana isyandan çekindirecek bir korku ver ki Sana itaat ile öyle amel edeyim, onunla rızana layık olayım, Sen'den korkarak içtenlikle Sana döneyim, sırf Senin sevgini kazanmak için içten öğüt vereyim. Her işte Sana güvenip, Sana sığınayım, Sana hüsn'ü zan besliyeyim. Nurun yaratıcısı Cenab-ı Hakk'a tesbih ederim.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Faydalı İlim ve Helal Rızık Günlük Dualar

Dua İçeriği

Hz. Ümmü Seleme (R.A)dan rivayet edilmiştir ki, Resül-ü Ekrem (S.A.V) Efendimiz sabahları şöyle dua buyururlardı...

İbni Mace ve İbni Sünni rivayet etmiştir.

Arapça Okunuşu

Allahümme inni es'elüke ilmen nafian ve rizkan tayyiben, ve amelen mütkabbelen.

Türkçe Meali

Allah'ım! Senden faydalı ve yararlı ilim isterim, helal ve temiz rızık istiyorum, kabul olmuş ve makbul olan bir amel istiyorum.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Borçtan Kurtulmak İçin Rızık - Bereket Duaları

Dua İçeriği

(Hakim, Dua, I , 515)

Arapça Okunuşu

Allahümme farice'l-hemmi, kaşife'l-ğammi, mücibe da'veti'l-mudtarrine rahmane'd-dünya ve'l-ahirati ve rahimehüma ente terhamüni ferhamni birahmetin tüğnini biha 'an rahmetin min sivake

Türkçe Meali

(Ey) Sıkıntıları gideren, kederleri kaldıran, zor durumda kalanların dualarına icabet eden, dünya ve ahiretin Rahman ve Rahimi olan Allah'ım! Sen bana merhamet edersin, Senden başka kimsenin merhametine ihtiyaç bırakmayan bir merhametle bana merhamet et.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Sıkıntılı Anlarda Okunacak Dua Sıkıntılar İçin

Dua İçeriği

İnsan, maruz kaldığı sıkıntılı takdirlere nefsinin isyan etmeyip itaat etmesi için duâ etmeli, hakkında hayırlısını dilemelidir.
Peygamberimiz (sav) böyle sıkıntı içinde kalan kimseye duâ tavsiye buyurmuştur. Onu okumalı, Allah’a teslim olmalıyız. Duâ şöyledir:

Arapça Okunuşu

Bismillâhi alâ nefsi ve mâlî ve dînî. Allahümme raddınî bi-kadâike ve bârik lî fîmâ kuddire lî, hattâ lâ uhibbe ta’cîle mâ ahhartehu ve te’hîra mâ acceltehu.

Türkçe Meali

Allah’ım, senin ismine, malımı, dinimi ve nefsimi emanet ediyorum. Allah’ım, hükmüne beni razı kıl, kaderimde olanı bana mübarek kıl ki, te’hir ettiğinin acelesini, acele ettiğinin de te’hirini istemeyeyim. Nefsimin isyanını önle, teslimini sağla.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Borçtan Kurtulmak İçin - 2 Rızık - Bereket Duaları

Dua İçeriği

Taberani, Es-sağır, 1/202

Arapça Okunuşu

Allahümme malike'l-mülki tü'ti'l-mülke men teşaü ve tenziu'l-mülke mimmen teşaü ve tuizzü men teşaü ve tüzillü men teşaü biyedike'l-hayr, inneke ala külli şey'in kadir. Rahmane'd-dünya ve'l ahireti, tu'tihima men teşaü ve temneu minhüma men teşaü, irhamni rahmeten tuğnini biha an rahmeti min sivake

Türkçe Meali

Ey mülkün sahibi Allah'ım! Mülkü istediğine verirsin, mülkü istediğinden çeker alırsın. İstediğini aziz eder, istediğini hor edersin. Hayır senin elindedir. Senin herşeye gücün yeter. Ey dünyanın ve ahiretin Rahmanı, bu ikisini dilediğine verir, bu ikisini dilediğine vermezsin. Bana öyle bir rahmet et ki, başkasının merhametine ihtiyaç kalmasın.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Herhangi bir işte başarı ve sebat duası Çeşitli Dualar

Dua İçeriği

Tirmizi, De'avat, 22

Arapça Okunuşu

Allahümme inni es'elüke's-sebate fi'l-emri ve'l-azimete 'ale'r-ruşdi. Ve es'elüke şükra ni'metike ve husne 'ıbadetike. Ve es'elüke lisanen sadikan ve kalben selimen. Ve e'uzü bike min şerri ma ta'lemü. Ve es'elüke min Hayri ma ta'lemü. Ve estağfiruke mimma ta'lemü.

Türkçe Meali

Allah'ım! Senden işte (dinde) sebat etmeyi ve doğruluğa azmetmeyi istiyorum. Nimetine şükretmeyi ve Sana güzel bir şekilde ibadet edebilmeyi istiyorum. Doğruyu konuşan bir dil ve eğriliklerden uzak bir kalp diliyorum. Allah'ım! Senin bildiğin her çeşit şerden sana sığınıyorum. Bildiğin bütün hayırları senden istiyorum. Bildiğin günahlarımdan dolayı senden bağış diliyorum.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Bereket Duası Rızık - Bereket Duaları

Arapça Okunuşu

Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram. Es'elüke bismikel azîmil-a'zami, enterzukanî helâlen tayyiben. Allahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu, ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba'iden karribhu, ve in kâne kâriben yessirhü, ve in kâne kalîlen kessirhü ve in kâne kesîren ihfazhü bilbereketi

Türkçe Meali

Ya Allah, Ya Rab, ya Hayyü ya Kayyûm. Ya Zel Celali vel- İkram. Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim. Bana helâl rızık ver. Allah'ım, eğer rızkımız semada ise onu indir. Eğer yerde ise onu çıkar. Uzakta ise onu yaklaştır. Yakın ise kolaylaştır. Az ise çoğalt. Çok ise onu bereketlendir.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Sıkıntı zamanlarında yapılacak dua Sıkıntılar İçin

Arapça Okunuşu

Lâ ilâhe illallâhul azîmul halîmu, Lâ ilâhe illallâhu rabbül arşil azîmi Lâ ilâhe illallâhu rabbüs-semâvati ve rabbül ardi ve rabbül arşil kerîmi.

Türkçe Meali

Azîm Halîm olan Allah'tan başka ilâh yoktur. Yüce arşın Rabbi olan Allah'tan başka ilâh yoktur. Göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve kıymetli Arşın Rabbi olan Allah'tan başka ilâh yoktur.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Sıkıntılı ve Üzüntülü Zamanlarda Sıkıntılar İçin

Dua İçeriği

İnşirah Suresini sürekli zikrettiğiniz Taktirde sıkıntılarınız hafifler.

Arapça Okunuşu

Elem neşrah leke sadrek. Ve vada'na 'anke vizreke. Elleziy enkada zahreke. Ve refa'na leke zikreke. Feinne me'al'usri yüsren. İnne me'al'usri yüsren. Feiza ferağte fensab. Ve ila rabbike ferğab.

Türkçe Meali

(Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şânını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Güçsüz düşenin okuyacağı dua Hastalık ve Hastalar İçin

Dua İçeriği

Kabise bin muharik (r.a) isimli sahabi bir gün Peygamber Efendimiz'e (s.a.v) gelerek ''ya RasülAllah yaşım ilerledi,bazı şeyleri yapamaz hale geldim,aciz ve güçsüz düştüm,bana faydalı olacak bir tavsiyede bulunun.'' dedi. Rasül-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) şöyle cevap verdi:

"Akşam namazından sonra ,Dünya hayatın için,şu duayı 3 kere okumaya devam et.çünkü ona devam edenler felç,baras (deri hastalığı)ve cüzzam gibi (insanı güçsüz düşüren tüm) hastalıklardan,elem ve kederden emin olurlar"

Arapça Okunuşu

SübhanAllahi ve bi hamdihi,sübhanAllahi'l-azım,lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-azım.

Türkçe Meali

Allah-ı hamd ile tesbih ederim,yüce Allah'ı tesbih ederim.güç ve kuvvet ancak Allah'ın yardımıyladır ki, O ,çok yüce ve büyüktür


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Uyku İçin Okunacak Dua Çeşitli Dualar

Dua İçeriği

Uyuyamayan kimsenin okuyacağı dua

Arapça Okunuşu

Allahumme ğarati'n-nücûmü ve hedeetil uyûnu, ve ente Hayyün Kayyûmün lâ-te'hüzüke sinetün ve lâ nevmün, yâ Hayyü yâ Kayyûmü ehdi leyli ve enim ayni.

Türkçe Meali

Allah'ım, yıldızlar söndü, gözler kapandı. Sen ise hayat sahibi, daima duran ve tutansın. Seni ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Ey Hay olan Allah'ım, Kayyûm olan Allah'ım, gecemi rahat kıl gözlerimi kapatıver.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

İşlerde Kolaylık Sağlamak Çeşitli Dualar

Arapça Okunuşu

Rabbenâ Yessir lenâ fî umûrinâ ve lâ tüğassir lenâ Rabbi temmim bil hayr.

Türkçe Meali

Rabbimiz, bize işlerimizde kolaylık ihsan et, işlerimizi zor kılma ya Rabbi. Ve her işimizi hayır üzere tamamlamak nasib eyle ya Rabbi!


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Hastaya Okunacak Bir Dua Hastalık ve Hastalar İçin

Arapça Okunuşu

İmsehil' be 'se, Rabbennasi; biyedikeş'-şifaü la kaşife lehü illa ente

Türkçe Meali

Ey insanların Rabbi olan Rabbim! Bu hasta kuluna şifalar ver. Çünkü Şifa senin kudret elindedir. Senden başka ona şifa verebilecek yoktur.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Hasta yakını tarafından okunacak Hastalık ve Hastalar İçin

Arapça Okunuşu

Allahümme ezhibi’l-be’se, rabbennasi eşfi ve ent’ş-şafi la şifae illa şifaüke,şifaen la yuğadirü sekama

Türkçe Meali

Allah’ım, ey insanların Rabbi bu hastanın ızdırabını dindir,onu şifaya kavuştur.senden başka şifa verici yokdur,öyle bir şifa verki,bir daha hastalık çekmesin.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Günahtan Arınmak İçin Tevbe İstiğfar Af Duaları

Dua İçeriği

Müslim, Dua, 73

Arapça Okunuşu

Allahümme ati nefsi takvaha ve zekkiha ente hayru men zekkaha ente veliyyüha ve mevlaha

Türkçe Meali

Allah'ım! Nefsime takvasını ver ve nefsimi (hertürlü kötü şeylerden) temizle, Sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Sen nefsimin dostu ve mevlasısın.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Borçtan Kurtulma Duası Sıkıntılar İçin

Arapça Okunuşu

Allâhümmekfinî bihalâlike an harâmike ve ağnini bi fadlike ammen siveke

Türkçe Meali

Allah'ım! haramdan uzak durup, helal olanla yetinmemi bana nasip et. Beni fazlından zenginleştir ve başkalarına muhtaç eyleme.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Rızık için Ayet Rızık - Bereket Duaları

Dua İçeriği

Al-i İmran - 26. Ayet

Arapça Okunuşu

Kulillahumme malikel mulki tu'til mulke men teşau ve tenziul mulke mimmen teşa', ve tuizzu men teşau ve tuzillu men teşa', bi yedikel hayr, inneke ala külli şey'in kadîr.

Türkçe Meali

Al-i İmran 26.Ayet: (Resûlüm!) De ki: Mülkün gerçek sahibi olan Allah´ım! Sen mülkü dilediğine verirsin ve mülkü dilediğinden geri alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Gerçekten sen her şeye kadirsin.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Dargınlıkları Gidermek İçin Sıkıntılar İçin

Dua İçeriği

İbn Hibban, Rakaik, No:996

Arapça Okunuşu

Allahümme ellifbeyne kulubina ve aslih zate beynina, vehdina sübüle's-selami ve neccina mine'z-zulümati ile'n-nuri ve cennibne'l-fevahişe ma zahara minha ve ma betane. Allahümme'hfazna fi esma'ına ve ebsarina ve ezvacina.

Türkçe Meali

Allah'ım! Kalplerimizi birleştir(ayrılığa düşürme). Aramızı / sosyal ilişkilerimizi düzelt. Bizi doğru yola ilet. Bizi (şirk, küfür ve nifak) karanlıklardan kurtar, (iman ve İslam) aydınlığına çıkar, bizi her türlü çirkinlik ve edepsizliğin açığı ve gizlisinden uzaklaştır. Allah'ım! Kulaklarımızı, gözlerimizi ve eşlerimizi (her türlü kötülükten ve günahtan) koru.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste