Dua Kitabı


Sıkıntılı Anlar İçin Bir Zikir Sıkıntılar İçin

Arapça Okunuşu

Hasbunallahu ve ni'mel vekil ni'mel Mevla ve ni'me'n nasîr

Türkçe Meali

Allah Teala, bize yeter, O ne güzel vekildir. Ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Borçtan Kurtulma Duası Sıkıntılar İçin

Arapça Okunuşu

Allâhümmekfinî bihalâlike an harâmike ve ağnini bi fadlike ammen siveke

Türkçe Meali

Allah'ım! haramdan uzak durup, helal olanla yetinmemi bana nasip et. Beni fazlından zenginleştir ve başkalarına muhtaç eyleme.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Bereket Duası Rızık - Bereket Duaları

Arapça Okunuşu

Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram. Es'elüke bismikel azîmil-a'zami, enterzukanî helâlen tayyiben. Allahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu, ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba'iden karribhu, ve in kâne kâriben yessirhü, ve in kâne kalîlen kessirhü ve in kâne kesîren ihfazhü bilbereketi

Türkçe Meali

Ya Allah, Ya Rab, ya Hayyü ya Kayyûm. Ya Zel Celali vel- İkram. Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim. Bana helâl rızık ver. Allah'ım, eğer rızkımız semada ise onu indir. Eğer yerde ise onu çıkar. Uzakta ise onu yaklaştır. Yakın ise kolaylaştır. Az ise çoğalt. Çok ise onu bereketlendir.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Borçtan Kurtulmak İçin - 2 Rızık - Bereket Duaları

Dua İçeriği

Taberani, Es-sağır, 1/202

Arapça Okunuşu

Allahümme malike'l-mülki tü'ti'l-mülke men teşaü ve tenziu'l-mülke mimmen teşaü ve tuizzü men teşaü ve tüzillü men teşaü biyedike'l-hayr, inneke ala külli şey'in kadir. Rahmane'd-dünya ve'l ahireti, tu'tihima men teşaü ve temneu minhüma men teşaü, irhamni rahmeten tuğnini biha an rahmeti min sivake

Türkçe Meali

Ey mülkün sahibi Allah'ım! Mülkü istediğine verirsin, mülkü istediğinden çeker alırsın. İstediğini aziz eder, istediğini hor edersin. Hayır senin elindedir. Senin herşeye gücün yeter. Ey dünyanın ve ahiretin Rahmanı, bu ikisini dilediğine verir, bu ikisini dilediğine vermezsin. Bana öyle bir rahmet et ki, başkasının merhametine ihtiyaç kalmasın.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Af için Ayet Tevbe İstiğfar Af Duaları

Dua İçeriği

Al-i İmran 16.Ayet

Arapça Okunuşu

Ellezine yekulune Rabbena innena amenna fağfir lena zunubena ve kina azaben nâr.

Türkçe Meali

Ey Rabbimiz! İman ettik; bizim günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru!


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Sabır Duası Çeşitli Dualar

Dua İçeriği

Sabır Duası

Arapça Okunuşu

Rabbenâ efriğ aleynâ sabran ve teveffenâ müslimîn.

Türkçe Meali

Rabbimiz!Üzerimize sabır yağdır ve canımızı müslümanlardan biri olarak al.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Günahtan Arınmak İçin Tevbe İstiğfar Af Duaları

Dua İçeriği

Müslim, Dua, 73

Arapça Okunuşu

Allahümme ati nefsi takvaha ve zekkiha ente hayru men zekkaha ente veliyyüha ve mevlaha

Türkçe Meali

Allah'ım! Nefsime takvasını ver ve nefsimi (hertürlü kötü şeylerden) temizle, Sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Sen nefsimin dostu ve mevlasısın.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Sıkıntı zamanlarında yapılacak dua Sıkıntılar İçin

Arapça Okunuşu

Lâ ilâhe illallâhul azîmul halîmu, Lâ ilâhe illallâhu rabbül arşil azîmi Lâ ilâhe illallâhu rabbüs-semâvati ve rabbül ardi ve rabbül arşil kerîmi.

Türkçe Meali

Azîm Halîm olan Allah'tan başka ilâh yoktur. Yüce arşın Rabbi olan Allah'tan başka ilâh yoktur. Göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve kıymetli Arşın Rabbi olan Allah'tan başka ilâh yoktur.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Rızık için Ayet Rızık - Bereket Duaları

Dua İçeriği

Al-i İmran - 26. Ayet

Arapça Okunuşu

Kulillahumme malikel mulki tu'til mulke men teşau ve tenziul mulke mimmen teşa', ve tuizzu men teşau ve tuzillu men teşa', bi yedikel hayr, inneke ala külli şey'in kadîr.

Türkçe Meali

Al-i İmran 26.Ayet: (Resûlüm!) De ki: Mülkün gerçek sahibi olan Allah´ım! Sen mülkü dilediğine verirsin ve mülkü dilediğinden geri alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Gerçekten sen her şeye kadirsin.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Ahiret Aleminin Hayırlı Olması İçin Çeşitli Dualar

Dua İçeriği

Hakim, De'avat, No:1925

Arapça Okunuşu

Allahümme inna nes'elüke mucibati rahmetike ve 'azaime meğfiratike ve's-selamete min külli ismin ve'l-ğanimete min külli birrin ve'l-fevze bi'l-cenneti ve'n-necate bi-avnike mine'n-nar.

Türkçe Meali

Allah'ım! Rahmetinin gereklerini, mağrifetinin sürekliliğini, her türlü günahtan uzak ve salim olmayı, her türlü iyilik ve nimetleri, cennete girerek felaha ermeyi, yardımınla cehennem ateşinden kurtulmayı istiyorum.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

İşlerde Kolaylık Sağlamak Çeşitli Dualar

Arapça Okunuşu

Rabbenâ Yessir lenâ fî umûrinâ ve lâ tüğassir lenâ Rabbi temmim bil hayr.

Türkçe Meali

Rabbimiz, bize işlerimizde kolaylık ihsan et, işlerimizi zor kılma ya Rabbi. Ve her işimizi hayır üzere tamamlamak nasib eyle ya Rabbi!


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Vesveselerden korunmak ve af için Ayet Sıkıntılar İçin

Dua İçeriği

Hud Suresi 47. Ayet

Arapça Okunuşu

Kale Rabbi inni euzü bike en es'eleke ma leyse li bihi ilm ve illa tağfirli ve terhamni eküm minel hasirin

Türkçe Meali

Rabbim! Şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

HZ. Muhammed (S.a.v)'in istediğini isteme duası Çeşitli Dualar

Dua İçeriği

Tirmizi, De'avat, 94

Arapça Okunuşu

Allahümme inna nes'elüke min Hayri ma se'eleke minhü nebiyyüke Muhammedün (s.a.v) Ve ne'uzü bike min şerri meste'aze minhü nebiyyüke Muhammedün (s.a.v) Ve ente'l-müsteanü ve 'aleyke'l-belağu ve la havle ve la kuvvete illa billâh

Türkçe Meali

Allah’ım! Biz Peygamberin Muhammed (s.a.v)’in Senden İstediği hayırlı şeyleri istiyoruz. Yine Peygamberin Muhammed (s.a.v)’in Sana sığındığı şeylerden biz de Sana sığınıyoruz. Sen yardım istenilensin, dualar ancak Sana ulaşır. Duaları sen kabul edersin, güç ve kudret
ancak Allah ile birlikte vardır.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Hastalıklardan korunmak için Hastalık ve Hastalar İçin

Arapça Okunuşu

Allahümme inni es’elüke’l -afiyete fi’d- dünya ve’l ahirati, Allahümme inni es’elüke’l-afve ve’l afiyete fi dini ve dünyaye ve ehli ve mali, Allahümmestur avrati ve amin rav’ati.Allahümmehfazni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimali ve min favki ve e’uzü bi-azamatike en uğtale min tahti.Allahümme ağnini bi!l-ilmi ve zeyyinni bi’l-hilmi ve kerrimni bi’t-takva ve cemmilni bi’l-afiyeti

Türkçe Meali

Allah’ım, Senden dünyada ve ahirette huzur ve sağlık isterim.Allah’ım,Senden, dinim,dünyam,çoluk çocuğum ve malım için af ve afiyet isterim.Allah’ım,ayıplarımı kapat,beni, korkularımdan güvene kavuştur.Allah’ım,beni önümden,arkamdan,sağımdan,solumdan, ve başımdan gelecek her türlü hastalıklardan,kötülüklerden koru.gelecek bir kötülükle tuzağa düşürülmekden,yere vurulmakdan,senin yüceliğine sığınırım.Allah’ım, beni ilim ile zenginleştir,hilm ile süsle,takva ile kereme kavuştur.afiyetle güzelleştir.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Herhangi bir işte başarı ve sebat duası Çeşitli Dualar

Dua İçeriği

Tirmizi, De'avat, 22

Arapça Okunuşu

Allahümme inni es'elüke's-sebate fi'l-emri ve'l-azimete 'ale'r-ruşdi. Ve es'elüke şükra ni'metike ve husne 'ıbadetike. Ve es'elüke lisanen sadikan ve kalben selimen. Ve e'uzü bike min şerri ma ta'lemü. Ve es'elüke min Hayri ma ta'lemü. Ve estağfiruke mimma ta'lemü.

Türkçe Meali

Allah'ım! Senden işte (dinde) sebat etmeyi ve doğruluğa azmetmeyi istiyorum. Nimetine şükretmeyi ve Sana güzel bir şekilde ibadet edebilmeyi istiyorum. Doğruyu konuşan bir dil ve eğriliklerden uzak bir kalp diliyorum. Allah'ım! Senin bildiğin her çeşit şerden sana sığınıyorum. Bildiğin bütün hayırları senden istiyorum. Bildiğin günahlarımdan dolayı senden bağış diliyorum.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Günahlardan Af İçin Tevbe İstiğfar Af Duaları

Arapça Okunuşu

Esteğfirullâhel azîmellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûme ve etûbu ileyhi.

Türkçe Meali

Diri ve zatıyla kâim olan, O'ndan başka hakkıyla ibadet edilecek başka bir ilah olmayan yüce Allah'tan bağışlanma diler ve O'na tövbe ederim.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Zorluk ve sıkıntı duası Sıkıntılar İçin

Arapça Okunuşu

Hasbiye’l-lâhu ve ni’mel-vekil!

Allâhümme lâ sehle illâ mâ ce’altehu sehlen ve ente lec’alu’l-hazne izâ şi’te sehlen!

Türkçe Meali

Allah bana yeter.O,ne güzel vekildir.

Allâh’ım! Senin kolaylaştırdığından başka kolay yoktur,Ancak Sen istersen zoru kolaylaştırırsın.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Tüm kötülüklerden Allah'a sığınma Günlük Dualar

Arapça Okunuşu

Allahümme inni euzü bike mine'l-hemmi ve'l-hazeni ve'l-keseli ve'l-buhli ve dalai'd-deyni ve galabeti'r-ricali

Türkçe Meali

Allah'ım! Kederden, hüzünden, tembellikten, cimrilikten, borç baskısından ve insanların kahrına uğramaktan sana sığınırım.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Faydalı İlim ve Helal Rızık Günlük Dualar

Dua İçeriği

Hz. Ümmü Seleme (R.A)dan rivayet edilmiştir ki, Resül-ü Ekrem (S.A.V) Efendimiz sabahları şöyle dua buyururlardı...

İbni Mace ve İbni Sünni rivayet etmiştir.

Arapça Okunuşu

Allahümme inni es'elüke ilmen nafian ve rizkan tayyiben, ve amelen mütkabbelen.

Türkçe Meali

Allah'ım! Senden faydalı ve yararlı ilim isterim, helal ve temiz rızık istiyorum, kabul olmuş ve makbul olan bir amel istiyorum.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Karınca Duası Rızık - Bereket Duaları

Arapça Okunuşu

Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr

Türkçe Meali

Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin, İsmailin, İshak ve Yakubun Rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren Rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegâne Melik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed(s.a.v) Allah’ın Elçisidir. Ey Rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, Senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehfin isimleri)


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Hastaya Okunacak Bir Dua Hastalık ve Hastalar İçin

Arapça Okunuşu

İmsehil' be 'se, Rabbennasi; biyedikeş'-şifaü la kaşife lehü illa ente

Türkçe Meali

Ey insanların Rabbi olan Rabbim! Bu hasta kuluna şifalar ver. Çünkü Şifa senin kudret elindedir. Senden başka ona şifa verebilecek yoktur.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Zorluklara Karşı Okunacak Dua Sıkıntılar İçin

Dua İçeriği

Zorluklara Karşı Okunacak Dua

Arapça Okunuşu

Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr

Türkçe Meali

Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

İş'te Başarı Duası Günlük Dualar

Dua İçeriği

İşte başarılı olmak için dua

Arapça Okunuşu

Rabbenâ âtinâ min ledünke rahmeten ve heyyi’ lenâ min emrinâ raşeden.

Türkçe Meali

Rabbimiz! Katından bize rahmet ver ve işimizi kolaylaştır,bizi rüşde (başarıya) eriştir.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

İşlerin Düzene Girmesi İçin Çeşitli Dualar

Dua İçeriği

İbn Hıbban, Ed'ıye, No:949; el-Heysemi, Ed'ıye, 33 , No:17390)

Arapça Okunuşu

Allahümme ahsin akıbetena fi'l-umuri külliha ve ecirna min hızyi'd-dünya ve azabi'l-ahıreti

Türkçe Meali

Allah'ım! Bütün işlerimin sonucunu güzel eyle, beni dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabından koru.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Sıkıntılı Anlarda Okunacak Dua Sıkıntılar İçin

Dua İçeriği

İnsan, maruz kaldığı sıkıntılı takdirlere nefsinin isyan etmeyip itaat etmesi için duâ etmeli, hakkında hayırlısını dilemelidir.
Peygamberimiz (sav) böyle sıkıntı içinde kalan kimseye duâ tavsiye buyurmuştur. Onu okumalı, Allah’a teslim olmalıyız. Duâ şöyledir:

Arapça Okunuşu

Bismillâhi alâ nefsi ve mâlî ve dînî. Allahümme raddınî bi-kadâike ve bârik lî fîmâ kuddire lî, hattâ lâ uhibbe ta’cîle mâ ahhartehu ve te’hîra mâ acceltehu.

Türkçe Meali

Allah’ım, senin ismine, malımı, dinimi ve nefsimi emanet ediyorum. Allah’ım, hükmüne beni razı kıl, kaderimde olanı bana mübarek kıl ki, te’hir ettiğinin acelesini, acele ettiğinin de te’hirini istemeyeyim. Nefsimin isyanını önle, teslimini sağla.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste