Dua Kitabı


Tüm kötülüklerden Allah'a sığınma Günlük Dualar

Arapça Okunuşu

Allahümme inni euzü bike mine'l-hemmi ve'l-hazeni ve'l-keseli ve'l-buhli ve dalai'd-deyni ve galabeti'r-ricali

Türkçe Meali

Allah'ım! Kederden, hüzünden, tembellikten, cimrilikten, borç baskısından ve insanların kahrına uğramaktan sana sığınırım.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

İş'te Başarı Duası Günlük Dualar

Dua İçeriği

İşte başarılı olmak için dua

Arapça Okunuşu

Rabbenâ âtinâ min ledünke rahmeten ve heyyi’ lenâ min emrinâ raşeden.

Türkçe Meali

Rabbimiz! Katından bize rahmet ver ve işimizi kolaylaştır,bizi rüşde (başarıya) eriştir.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Sıkıntı zamanlarında yapılacak dua Sıkıntılar İçin

Arapça Okunuşu

Lâ ilâhe illallâhul azîmul halîmu, Lâ ilâhe illallâhu rabbül arşil azîmi Lâ ilâhe illallâhu rabbüs-semâvati ve rabbül ardi ve rabbül arşil kerîmi.

Türkçe Meali

Azîm Halîm olan Allah'tan başka ilâh yoktur. Yüce arşın Rabbi olan Allah'tan başka ilâh yoktur. Göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve kıymetli Arşın Rabbi olan Allah'tan başka ilâh yoktur.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

İşlerin Düzene Girmesi İçin Çeşitli Dualar

Dua İçeriği

İbn Hıbban, Ed'ıye, No:949; el-Heysemi, Ed'ıye, 33 , No:17390)

Arapça Okunuşu

Allahümme ahsin akıbetena fi'l-umuri külliha ve ecirna min hızyi'd-dünya ve azabi'l-ahıreti

Türkçe Meali

Allah'ım! Bütün işlerimin sonucunu güzel eyle, beni dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabından koru.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Kötü Düşüncelerden, Vesveselerden Korunmak İçin Günlük Dualar

Dua İçeriği

(23) Müminun Suresi 97. ve 98. Ayetleri

Arapça Okunuşu

Ve kur Rabbi euzü bike min hemezatiş şeyatıyn Ve euzü bike Rabbi ey yahdurun

Türkçe Meali

De ki: "Ey Rabbim! Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Ey Rabbim! Onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım."


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Salat-ı Tefriciye Duası Çeşitli Dualar

Dua İçeriği

Salavât okuyan kimsenin bütün işleri Allah tarafından kolaylaştırılır. İşleri düzgün yolunda gider. Gönül sıkıntısı olmaz. Gamı, kederi, sıkıntıları kendiliğinden kalkar. Geçim darlığı çekenlerin rızkı bollaşır, kazancına bereket gelir, geçim darlığı çekmez. Bütün duâları kabuldur. Her istek ve dileği yerine gelir. Ümid ve muradı hasıl olur.

Bu salavât, 3,5,7,11,21 veya 41 kere okunabilir. Herkes vaktine göre az veya çok okuyabilir. İsteyen 3 kere… isteyen 41 kere okur. Fazileti, sevabı buna göredir.

Çok önemli işlerin gerçekleşmesi için bu salavât (4444) defa okunur. Gelecek musibetlerden (belâ ve kazalardan) korunmak ve kurtulmak için de (4444) defa okunur. Altından kalkamadığın musibetlerin gitmesi için de aynı şekilde okunur. Bu dua paylaştırılabilir. Sayısına çok dikkat etmek gerekir. Bir kilidin anahtarı nasıl düzenliyse buda 4444ten ne bir az nede bir fazla okunur. Neticede anahtarın bir ucu uzunsa veya kısaysa kilidi açmaz.

Arapça Okunuşu

Allâhümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedinillezi tenhallü bihil’ükadü, ve tenfericü bihil’kürabü, ve tükdâ bihil’havâicü, ve tünâlü bihir’regâibü, ve hüsnül’havâtimi, ve yüsteskal’ğamâmü bivechihil’ kerimi, ve alâ âlihi ve sahbihî fi külli lemhatin ve nefesin biaded-i külli mâ’lûmin lek.

Türkçe Meali

Allâh’ım, kendisi hürmetine düğümler çözülen, gamlar-kederler açılan, ihtiyaçlar giderilen, isteklere, hüsn-ü hâtimelere güzel âkibetlere nâil olunan, kerem (cömertlik) sahibi yüzü-suyu hürmetine bulutların sulandığı, Efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.)’e ve onun âl ve ashâbına; her bakış ve her nefeste ve zâtinca mâlum olanların sayısınca, kâmil bir rahmet ve tam bir selâmet ihsan eyle.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

İç ferahlığı, gönül rahatlığı Sıkıntılar İçin

Arapça Okunuşu

Ene abdüke ibnü abdike ibnü emetike fi kabdatike nasiyeti biyedike, madin fiyye hükmüke adlün fiyye kadauke, es'elüke bikülli ismin hüve leke semmeyte bihi nefseke ev enzeltehu fi kitabike ev allemtehu ehaden min halkike ev iste'serte bihi fi ilmi'l-ğaybi indeke en tec'ale'l-kur'an'a nura sadri ve rabia kalbi ve cilae huzni ve zehabe hemmi.

Türkçe Meali

Allah'ım! Ben senin kulunum, kölenin evladıyım, cariyenin evladıyım. Senin avucundayım. İdarem senin elindedir. Hükmün bende geçerlidir, hakkımda verdiğin hüküm adildir. Kendine verdiğin yahut kitabında indirdiğin, yahut yarattıklarından birine öğrettiğin, yahut gayb ilmine ait olarak kendine sakladığın her ismin hürmetine, senden isterim ki, Kur'an'ı gönlümün nuru, kalbimin baharı kılasın, sıkıntımı def edersin.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Hastaya Okunacak Bir Dua Hastalık ve Hastalar İçin

Arapça Okunuşu

İmsehil' be 'se, Rabbennasi; biyedikeş'-şifaü la kaşife lehü illa ente

Türkçe Meali

Ey insanların Rabbi olan Rabbim! Bu hasta kuluna şifalar ver. Çünkü Şifa senin kudret elindedir. Senden başka ona şifa verebilecek yoktur.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Sabır Duası Çeşitli Dualar

Dua İçeriği

Sabır Duası

Arapça Okunuşu

Rabbenâ efriğ aleynâ sabran ve teveffenâ müslimîn.

Türkçe Meali

Rabbimiz!Üzerimize sabır yağdır ve canımızı müslümanlardan biri olarak al.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Borçtan Kurtulmak İçin - 2 Rızık - Bereket Duaları

Dua İçeriği

Taberani, Es-sağır, 1/202

Arapça Okunuşu

Allahümme malike'l-mülki tü'ti'l-mülke men teşaü ve tenziu'l-mülke mimmen teşaü ve tuizzü men teşaü ve tüzillü men teşaü biyedike'l-hayr, inneke ala külli şey'in kadir. Rahmane'd-dünya ve'l ahireti, tu'tihima men teşaü ve temneu minhüma men teşaü, irhamni rahmeten tuğnini biha an rahmeti min sivake

Türkçe Meali

Ey mülkün sahibi Allah'ım! Mülkü istediğine verirsin, mülkü istediğinden çeker alırsın. İstediğini aziz eder, istediğini hor edersin. Hayır senin elindedir. Senin herşeye gücün yeter. Ey dünyanın ve ahiretin Rahmanı, bu ikisini dilediğine verir, bu ikisini dilediğine vermezsin. Bana öyle bir rahmet et ki, başkasının merhametine ihtiyaç kalmasın.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Zorluk ve sıkıntı duası Sıkıntılar İçin

Arapça Okunuşu

Hasbiye’l-lâhu ve ni’mel-vekil!

Allâhümme lâ sehle illâ mâ ce’altehu sehlen ve ente lec’alu’l-hazne izâ şi’te sehlen!

Türkçe Meali

Allah bana yeter.O,ne güzel vekildir.

Allâh’ım! Senin kolaylaştırdığından başka kolay yoktur,Ancak Sen istersen zoru kolaylaştırırsın.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Karınca Duası Rızık - Bereket Duaları

Arapça Okunuşu

Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr

Türkçe Meali

Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin, İsmailin, İshak ve Yakubun Rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren Rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegâne Melik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed(s.a.v) Allah’ın Elçisidir. Ey Rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, Senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehfin isimleri)


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Güçsüz düşenin okuyacağı dua Hastalık ve Hastalar İçin

Dua İçeriği

Kabise bin muharik (r.a) isimli sahabi bir gün Peygamber Efendimiz'e (s.a.v) gelerek ''ya RasülAllah yaşım ilerledi,bazı şeyleri yapamaz hale geldim,aciz ve güçsüz düştüm,bana faydalı olacak bir tavsiyede bulunun.'' dedi. Rasül-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) şöyle cevap verdi:

"Akşam namazından sonra ,Dünya hayatın için,şu duayı 3 kere okumaya devam et.çünkü ona devam edenler felç,baras (deri hastalığı)ve cüzzam gibi (insanı güçsüz düşüren tüm) hastalıklardan,elem ve kederden emin olurlar"

Arapça Okunuşu

SübhanAllahi ve bi hamdihi,sübhanAllahi'l-azım,lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-azım.

Türkçe Meali

Allah-ı hamd ile tesbih ederim,yüce Allah'ı tesbih ederim.güç ve kuvvet ancak Allah'ın yardımıyladır ki, O ,çok yüce ve büyüktür


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Sıkıntılı Anlar İçin Bir Zikir Sıkıntılar İçin

Arapça Okunuşu

Hasbunallahu ve ni'mel vekil ni'mel Mevla ve ni'me'n nasîr

Türkçe Meali

Allah Teala, bize yeter, O ne güzel vekildir. Ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Maddi ve manevi sıkıntı anından dua Sıkıntılar İçin

Dua İçeriği

Mu’minûn Sûresi 118 âyet. Bu Âyeti kerimi Peygamberimizde okumuş ve Allah’ın magfiretini rahmetin ve yardımını istemiştir.

Bizde her hangi bir sıkıntı anımızda yada Allahü Teâlâ’nın magfiret ve rahmetin isteyebiliriz.

Arapça Okunuşu

Ve kul rabbigfir verham ve ente hayrur râhımîn(râhımîne).

Türkçe Meali

Rabbim! Mağfiret et,rahmet et.Sen merhametlilerin en merhametlisisin!


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Borçtan Kurtulma Duası Sıkıntılar İçin

Arapça Okunuşu

Allâhümmekfinî bihalâlike an harâmike ve ağnini bi fadlike ammen siveke

Türkçe Meali

Allah'ım! haramdan uzak durup, helal olanla yetinmemi bana nasip et. Beni fazlından zenginleştir ve başkalarına muhtaç eyleme.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Hayırlı Eş ve Çocuklar İçin Çeşitli Dualar

Dua İçeriği

Furkan 74.Ayet

Arapça Okunuşu

Vellezine yekulune Rabbena heb lena min ezvacina va zurriyyatina kurrate a'yuniv vec'alna lil muttekîne imama.

Türkçe Meali

(Ve o kullar): Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takvâ sahiplerine önder kıl! derler.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Rızık için Ayet Rızık - Bereket Duaları

Dua İçeriği

Al-i İmran - 26. Ayet

Arapça Okunuşu

Kulillahumme malikel mulki tu'til mulke men teşau ve tenziul mulke mimmen teşa', ve tuizzu men teşau ve tuzillu men teşa', bi yedikel hayr, inneke ala külli şey'in kadîr.

Türkçe Meali

Al-i İmran 26.Ayet: (Resûlüm!) De ki: Mülkün gerçek sahibi olan Allah´ım! Sen mülkü dilediğine verirsin ve mülkü dilediğinden geri alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Gerçekten sen her şeye kadirsin.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Borçtan Kurtulmak İçin Rızık - Bereket Duaları

Dua İçeriği

(Hakim, Dua, I , 515)

Arapça Okunuşu

Allahümme farice'l-hemmi, kaşife'l-ğammi, mücibe da'veti'l-mudtarrine rahmane'd-dünya ve'l-ahirati ve rahimehüma ente terhamüni ferhamni birahmetin tüğnini biha 'an rahmetin min sivake

Türkçe Meali

(Ey) Sıkıntıları gideren, kederleri kaldıran, zor durumda kalanların dualarına icabet eden, dünya ve ahiretin Rahman ve Rahimi olan Allah'ım! Sen bana merhamet edersin, Senden başka kimsenin merhametine ihtiyaç bırakmayan bir merhametle bana merhamet et.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Zorluklara Karşı Okunacak Dua Sıkıntılar İçin

Dua İçeriği

Zorluklara Karşı Okunacak Dua

Arapça Okunuşu

Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr

Türkçe Meali

Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Günahlardan Af İçin Tevbe İstiğfar Af Duaları

Arapça Okunuşu

Esteğfirullâhel azîmellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûme ve etûbu ileyhi.

Türkçe Meali

Diri ve zatıyla kâim olan, O'ndan başka hakkıyla ibadet edilecek başka bir ilah olmayan yüce Allah'tan bağışlanma diler ve O'na tövbe ederim.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Af için Ayet Tevbe İstiğfar Af Duaları

Dua İçeriği

Al-i İmran 16.Ayet

Arapça Okunuşu

Ellezine yekulune Rabbena innena amenna fağfir lena zunubena ve kina azaben nâr.

Türkçe Meali

Ey Rabbimiz! İman ettik; bizim günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru!


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Ahiret Aleminin Hayırlı Olması İçin Çeşitli Dualar

Dua İçeriği

Hakim, De'avat, No:1925

Arapça Okunuşu

Allahümme inna nes'elüke mucibati rahmetike ve 'azaime meğfiratike ve's-selamete min külli ismin ve'l-ğanimete min külli birrin ve'l-fevze bi'l-cenneti ve'n-necate bi-avnike mine'n-nar.

Türkçe Meali

Allah'ım! Rahmetinin gereklerini, mağrifetinin sürekliliğini, her türlü günahtan uzak ve salim olmayı, her türlü iyilik ve nimetleri, cennete girerek felaha ermeyi, yardımınla cehennem ateşinden kurtulmayı istiyorum.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Vesvese Duası Çeşitli Dualar

Dua İçeriği

Ebu hureyre anlatıyor;

"Hazreti Peygamber'in ashabından bir kısmı,Ona sordular;

-Ya Rasulallah! Bazılarımızın aklından bir kısım vesveseler geçiyor,normalde bunu söylemenin günah olacağını düşünüyoruz.

Ne dersin bu duruma!?

Peygamberimiz:

-Gerçekten böyle bir korku duyuyormusunuz?diye sordu

-Evet denince;

-İşte bu (korku)imandan gelir (vesvese imanınıza zarar veremez)buyurdu.(Müslim)

Arapça Okunuşu

Ve kul: Rabbi,eûzû bike min hemezâti’ş-şeyâtin.Ve eûzû bike rabbi en yahdurûn.

Türkçe Meali

Deki:Ya Rabbi,Şeytanların vesveselerinden,onların yanımda bulunmalarından sana sığınırım!.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

İşlerde Kolaylık Sağlamak Çeşitli Dualar

Arapça Okunuşu

Rabbenâ Yessir lenâ fî umûrinâ ve lâ tüğassir lenâ Rabbi temmim bil hayr.

Türkçe Meali

Rabbimiz, bize işlerimizde kolaylık ihsan et, işlerimizi zor kılma ya Rabbi. Ve her işimizi hayır üzere tamamlamak nasib eyle ya Rabbi!


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste